Odborné publikace

Soupis některých prací, zveřejněných jako učebni skripta, nebo práce prezentovány na mezinárodních konferencích. Lze je otevřít na jednotlivých stránkách vysokých škol.

1/ STOLIČNÝ P. Marketingová komunikace v oboru služeb, skripta VŠOH Brno, 2012 ISBN 978-80-87300-28-2 

2/ STOLIČNÝ P. Nové možnosti marketingu a jejich reflexe ve vysokém školství. ( Mediální komunikace v marketingu) Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2011, 6s. ISSN 1802-2626.

3/ STOLIČNÝ P. Marketing - skripta VŠKE Brno 2011, ISBN 978-80-86710-32-7  

4/ STOLIČNÝ P. Marketingová komunikace, skriptaVŠKE Brno 2011, ISBN 978-80-867 10-39-6 

5/ STOLIČNÝ P. Marketingová komunikace na počátku kyberkulturního věku, In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci, Univerzita T.Bati Zlín, VeRBuM 2011, ISBN 978-80-87500-04-0  

6/ STOLIČNÝ P. Dějiny kultury pro hotelnictví, cestovní ruch a lázeňství. In: ŠEFČÍK, V., ZÁBOJ, M. Management v službách cestovním ruchu. ČeskýTěšín: 2THETA 2016. ISBN 978-80-86380-79-7 - C

                                     Sborníky mezinárodních konferencí

1/ STOLIČNÝ P. Mystery Shopping v oblasti cestovního ruchu, Sborník z konference VŠH Praha 2014, ISBN 978-80-87411-60-5  

2/ STOLIČNÝ P. Poslání Turistických informačních center, Sborník konference, Aktuální problémy cestovního ruchu, VŠP Jihlava 2012, ISBN 978-80-87035-31-3   

3/ STOLIČNÝ P. Využití národních specifik v cestovním ruchu ČR, sborník z konference Region v rozvoji společnosti Mendlova univerzita v Brně, 1914, ISBN 078-80-6783-67-5 

4/ STOLIČNÝ P. Kybermarketing, In:Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie, VŠOH Brno 2013, ISBN 978-80-83700-42-8   

5/ STOLIČNÝ P. , JUDr. SOJKOVÁ P. , Duševní vlastnictví v cestovním ruchu, In:Aktuální problémy cestovního ruchu, Vysoká škola polytechnická Jihlava, FHWIEN Studiengange der WKE, 2012, ISBN 978-80-87035-56-6 

6/ STOLIČNÝ P. Nové priority marketingu cestovného ruchu z hľadiska inovácií, In: Folia Turistica, Univerzita M.Bela, Banská Bystrica 2012, ISBN 978-80-557-0351-0 (D)